ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Coach-Mediator Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Képviseli: Király Gertrúd, ügyvezető igazgató

Székhely: 8230 Balatonfüred, Arad u. 24.

Postacím: 8230 Balatonfüred, Arad u. 24.

Adószám: 24818069-2-19

E-mail: info@coach-mediator.hu  

Telefon: +36 20 961 33 13

Honlap: www.coach-mediator.hu

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám:

 

1.2. Az adminisztrátor adatai:

 

Név: Király Gertrúd

Email: gertrud@coach-mediator.hu

 

2. Az Adatfeldolgozó adatai:


Tárhely szolgáltató: EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122) 
Weblap címe: https://cpanel.hu 
Adatvédelmi szabályzat: https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf 

 

3. NAIH adatkezelési nyilvántartási szám:

 

" hírlevélküldésecéljából kezelt adatbázis " -77452/2014

 

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

 

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

 

 

5. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor vagy beküldéskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy mint a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt vagy ajánlatot kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozás minden tájékoztatóban biztosítva van. 

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

e-mail

az Adatkezelő a megadott e-mail címre küldi ki a hírlevelet

név

az Adatkezelő a megadott személynek küldi ki a hírlevelet 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

5.3. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulását a info@coach-mediator.hu e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Emellett minden egyes e-mail láblécében is jól látható módon szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

 

5.4. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés további részleteiről

 

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által a megrendeléssel, teszt kitöltéssel, űrlapbeküldéssel vagy a megbízás leadása során vagy annak teljesítése alatt bármikor megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.


6. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

 

6.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

 

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz  az Adatkezelő által megbízott adminisztrátor férhet csak hozzá feladatai  ellátása  érdekében,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése érdekében, valamint szervezési célból. Emellett  például  az Adatkezelő  képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

 

Az Adatkezelő csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatit harmadik félnek, így például:

 

a) az  Önt  érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul,  és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,

 

b)   a  rendőrség  megkeresi  az Adatkezelőt-t,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

 

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

 

6.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által hozzáférhető on-line tárhelyen tárolja. 

 

A tárhelyhez való hozzáféréshez jelszavas azonosítás szükséges.

 

Az Adatkezelő  mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes  adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeljük és tartjuk nyilván adatait.

A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

 

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

 

a) milyen személyes adatait;

 

b) milyen jogalapon;

 

c) milyen adatkezelési céllal;

 

d) milyen forrásból;

 

e) mennyi ideig kezeli;

 

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Az Adtkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben teljesíti.

 

7.2. Helyesbítéshez való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását. 

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben  teljesíti.

 

7.3. Törléshez való jog

 

Ön az 1.pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő törölje az Ön személyes adatát. 

Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken is.

 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

 

Ha nincs ilyen kötelezettség, az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím)  küldött levélben értesíti Önt.

 

7.4. Zároláshoz való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Adatkezelő ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

 

7.5. Tiltakozáshoz való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná az Ön személyes hozzájárulása nélkül.

 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét    ezen a linken           tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek